Southern Light Stations

Southern Light Stations, 2015

Station I
C-Print, 168 x 223 cm, 2015

Fragment of Station I

Southern Light Stations
Installation View, London, 2017

Station II
Lightjet Print, 168 x 223, 2015

Exhibition View
Station III and Towers, © Kate Elliott, 2015

Station III
Lightjet Print, 168 x 223 cm, 2015

Station IV
Lightjet Print, 168 x 214 cm, 2015

Fragment of Station IV

Exhibition View I
Station II, 2017

Station V
Lightjet Print, 168 x 214 cm, 2015

Station VI
Lightjet Print, 168 x 214 cm, 2015

Station VII
Lightjet Print, 168 x 214 cm, 2016

Exhibition View II
Station VII, 2017

Station VIII
Lightjet Print, 168 x 223 cm, 2016

Station IX
Lightjet Print, 168 x 223 cm, 2016

Station X
Lightjet Print, 168 x 223 cm, 2016

Fragment of Station X

Southern Light Stations

1 /